Mời Thầu: Xây dựng đê và dốc lên đê hữu Đuống Bắc Ninh đoạn từ K30+300 – K38+430

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh

– Địa chỉ: số 8 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

–  Điện thoại: 0241.3823.851; Fax: 0241.3829.035.

2. Tên dự án: Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống, tỉnh Bắc Ninh

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Xây dựng đê và dốc lên đê đoạn từ K30+300 – K38+430

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 2: Xây dựng đê và dốc lên đê đoạn từ K30+300 – K38+430;
  • Thuộc Dự án: Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống, tỉnh Bắc Ninh;
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác (nếu có);
  • Bên mời thầu: Ban QLDA sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 14/08/2015 đến 08 giờ 00 ngày 04/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban QLDA sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh, số 8 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0241.3823.851; Fax: 0241.3829.035;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 04/09/2015.