Mời chào hàng: Nạo vét kênh, đắp đê và sửa chữa bờ kênh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An

– Địa chỉ: số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;

–  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.82505.

2. Tên dự án: Nạo vét kênh T5, kết hợp sửa chữa bờ kênh (Kênh 79 đến ranh huyện Vĩnh Hưng)

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An

5. Tên gói thầu: Nạo vét kênh và đắp đê

(Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Nạo vét kênh và đắp đê (Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Nạo vét kênh T5, kết hợp sửa chữa bờ kênh (Kênh 79 đến ranh huyện Vĩnh Hưng);
  • Nguồn vốn: vốn cấp bù miễn thu thủy lợi phí;
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 13/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 20/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
  • Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.82505;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 20/08/2015.