Mời Thầu: Xây lắp, Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Tân Hưng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng

– Địa chỉ:  Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng – Xã Tân Hưng – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Tân Hưng

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng

5. Tên gói thầu:  Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Tân Hưng;
  • Nguồn vốn: vốn ngân sách huyện;
  • Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 25/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 04/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: ủy ban nhân dân xã Tân Hưng – Xã Tân Hưng – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 04/09/2015.