Mời Thầu: Đại tu sửa chữa MBA 63MVA trạm 110kV Giám

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội

– Địa chỉ: tổ 50 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 04.32242522; Fax: 04.32242523.

2. Tên dự án: Đại tu, sữa chữa MBA 63MVA- 115/23/6,3kV trạm 110kV Giám

4. Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội

5. Tên gói thầu: Đại tu sửa chữa MBA 63MVA trạm 110kV Giám

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Đại tu sửa chữa MBA 63MVA trạm 110kV Giám (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Đại tu, sữa chữa MBA 63MVA- 115/23/6,3kV trạm 110kV Giám;
  • Nguồn vốn: SCL năm 2015;
  • Bên mời thầu: Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 25/08/2015 đến 14 giờ 00 ngày 07/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội, tổ 50 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: 04.32242522; Fax: 04.32242523;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 07/09/2015.