Mời Thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015 của Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức

– Địa chỉ: Phòng TCKT – Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 33861267; Fax: (04) 33861267.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức

5. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015 của Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015 của Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức;
  • Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị năm 2015;
  • Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 25/08/2015 đến 10 giờ 00 ngày 04/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng TCKT – Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 33861267; Fax: (04) 33861267;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 04/09/2015.