Mời Thầu: Tư vấn lập bản đồ về tình trạng dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng nông thôn với biến đổi khí hậu

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Dự án tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc

– Địa chỉ: Phòng 705, tầng 7 tòa nhà liên cơ số 2, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;

–  Điện thoại:  043.7938215.

2. Tên dự án: Dự án tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc

4. Chủ đầu tư: Dự án tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc

5. Tên gói thầu: Tư vấn lập bản đồ về tình trạng dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng nông thôn với biến đổi khí hậu (lũ quét)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Tư vấn lập bản đồ về tình trạng dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng nông thôn với biến đổi khí hậu (lũ quét);
  • Thuộc Dự án: Dự án tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc;
  • Nguồn vốn: 100% vốn UNDP;
  • Bên mời thầu: Dự án tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 25/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng 705, tầng 7 tòa nhà liên cơ số 2, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;
  • Điện thoại: 043.7938215;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 21/09/2015.