Mời Thầu: Thiết kế, sản xuất – In ấn tài liệu

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội

– Địa chỉ: Phòng Hành chính (305) tòa nhà 11 tầng, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội;

–  Điện thoại: 043.7734962.

2. Tên dự án: Kế hoạch đấu thầu mua sắm hóa chất, dụng cụ, vật tư tiêu hao, thiết kế, in ấn tài liệu năm 2015Kế hoạch đấu thầu mua sắm hóa chất, dụng cụ, vật tư tiêu hao, thiết kế, in ấn tài liệu năm 2015

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 4 – Thiết kế, sản xuất – In ấn tài liệu

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu số 4 – Thiết kế, sản xuất – In ấn tài liệu;
  • Thuộc Dự án: Kế hoạch đấu thầu mua sắm hóa chất, dụng cụ, vật tư tiêu hao, thiết kế, in ấn tài liệu năm 2015;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố cấp năm 2015;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 25/08/2015 đến 15 giờ 30 ngày 07/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Hành chính (305) tòa nhà 11 tầng, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội;
  • Điện thoại: 043.7734962;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30 ngày 07/09/2015.