Mời chào hàng: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh hàng CAX, BVDP năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Xí nghiệp Miền Trung – CN Công ty TNHH MTV 19-5, BCA

– Địa chỉ: Xí nghiệp Miền Trung – CN Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an, Xí nghiệp Miền Trung – CN Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an – Cụm CN Thanh Vinh – KCN Hoà Khánh – Liên Chiểu – Đà Nẵng;

–  Điện thoại: 0511 3735011 – 3735258 – 3739359; Fax: 0511 3739229.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Xí nghiệp Miền Trung – CN Công ty TNHH MTV 19-5, BCA

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 2/2015: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh hàng CAX, BVDP năm 2015;

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu số 2/2015: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh hàng CAX, BVDP năm 2015;
  • Nguồn vốn: Nguồn vốn kinh doanh;
  • Bên mời thầu: Xí nghiệp Miền Trung – CN Công ty TNHH MTV 19-5, BCA;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00 ngày 31/08/2015 đến 10 giờ 00 ngày 08/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Xí nghiệp Miền Trung – CN Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an, Xí nghiệp Miền Trung – CN Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an – Cụm CN Thanh Vinh – KCN Hoà Khánh – Liên Chiểu – Đà Nẵng;
  • Điện thoại: 0511 3735011 – 3735258 – 3739359; Fax: 0511 3739229;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 10 giờ 00 ngày 08/09/2015.