Mời chào hàng: Lắp đặt máy điều hòa phục vụ công tác của UBND huyện Sông Lô

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng UBND huyện Sông Lô

– Địa chỉ: Văn phòng UBND huyện Sông Lô, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;

–  Điện thoại: 0211 3638234.

2. Tên dự án: Lắp đặt máy điều hòa phục vụ công tác của UBND huyện Sông Lô

4. Chủ đầu tư: Văn phòng UBND huyện Sông Lô

5. Tên gói thầu: Lắp đặt máy điều hòa phục vụ công tác của UBND huyện Sông Lô

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Lắp đặt máy điều hòa phục vụ công tác của UBND huyện Sông Lô;
  • Thuộc Dự án: Lắp đặt máy điều hòa phục vụ công tác của UBND huyện Sông Lô;
  • Nguồn vốn: NSNN;
  • Bên mời thầu: Văn phòng UBND huyện Sông Lô;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 25/08/2015 đến 15 giờ 00 ngày 01/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Văn phòng UBND huyện Sông Lô, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;
  • Điện thoai: 0211 3638234;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 15 giờ 00 ngày 01/09/2015.