Mời Thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, dự toán và lập hồ sơ mời thầu

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An

– Địa chỉ:

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Dự án thành phần 1 – Dự án đầu tư xây dựng công trình sủa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, dự toán và lập hồ sơ mời thầu

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, dự toán và lập hồ sơ mời thầu;
  • Thuộc Dự án: Dự án thành phần 1 – Dự án đầu tư xây dựng công trình sủa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ;
  • Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 25/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 14/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban QLDA CTGT Nghệ An – Số 47, Lê Hồng Phong, TP Vinh, tỉnh Nghệ An;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 14/09/2015.