Mời chào hàng: Cung cấp sensor do oxy hòa tan trong nước, Bo mạch bộ bốc hơi clo, Thiết bị báo tốc độ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

– Địa chỉ:  thôn Doan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng;

–  Điện thoại: (031) 3775163; Fax: (031) 3775162.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 60 “Cung cấp sensor do oxy hòa tan trong nước, Bo mạch bộ bốc hơi clo, Thiết bị báo tốc độ”

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu số 60 “Cung cấp sensor do oxy hòa tan trong nước, Bo mạch bộ bốc hơi clo, Thiết bị báo tốc độ”;
  • Nguồn vốn: vốn SXKD năm 2015;
  • Bên mời thầu: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 26/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 03/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Tại phòng KHVT, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, thôn Doan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng;
  • Điện thoại: (031) 3775163; Fax: (031) 3775162;
  • Giá bán: 0 đồng;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 03/09/2015.