Mời Thầu: Mua sắm máy sắc khí lỏng hiệu năng cao của Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương

– Địa chỉ: 209, Yersin, Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

–  Điện thoại/Fax: (0650) 3832075/ 3859658.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương

5. Tên gói thầu: Mua sắm máy sắc khí lỏng hiệu năng cao (HPLC) của Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm máy sắc khí lỏng hiệu năng cao (HPLC) của Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương;
  • Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp và tạm ứng từ nguồn cải cách tiền lương của đơn vị;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 25/08/2015 đến 08 giờ 30 ngày 10/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương, 209, Yersin, Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
  • Điện thoại/Fax: (0650) 3832075/ 3859658;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 10/09/2015.