Mời chào hàng: Thi công xây dựng Cải tạo cửa hàng xăng dầu Tân Phong

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty xăng dầu Bến Tre

– Địa chỉ: số 199B, Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

–  Điện thoại: 075.3826189.

2. Tên dự án: Cải tạo cửa hàng xăng dầu Tân Phong

4. Chủ đầu tư: Công ty xăng dầu Bến Tre

5. Tên gói thầu: Thi công xây dựng 

Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Thi công xây dựng – Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ;
  • Thuộc Dự án: Cải tạo cửa hàng xăng dầu Tân Phong;
  • Nguồn vốn: vốn vay;
  • Bên mời thầu: Công ty xăng dầu Bến Tre;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 25/08/2015 đến 14 giờ 00 ngày 01/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công ty Xăng dầu Bến Tre, số 199B, Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre;
  • Điện thoại: 075.3826189;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 01/09/2015.