Mời Thầu: Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLĐA huyện Nhơn Trạch

– Địa chỉ: xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

–  Điện thoại: 0613.521977; Fax: 0613.521243.

2. Tên dự án: Trường Tiểu học Vĩnh Thanh 1, huyện Nhơn Trạch

4. Chủ đầu tư: Ban QLĐA huyện Nhơn Trạch

5. Tên gói thầu: Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình (Gói thầu số 01)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình (Gói thầu số 01);
  • Thuộc Dự án: Trường Tiểu học Vĩnh Thanh 1, huyện Nhơn Trạch;
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện;
  • Bên mời thầu: Ban QLĐA huyện Nhơn Trạch;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 03/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 23/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
  • Điện thoại: 0613.521977; Fax: 0613.521243;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 23/09/2015.