Mời chào hàng: Mua sắm trang phục ngành Quản lý thị trường năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang

– Địa chỉ: phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

–  Điện thoại: 0219 3868 836; Fax: 0219 3868732.

2. Tên dự án: Mua sắm trang phục ngành

4. Chủ đầu tư:  Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang

5. Tên gói thầu: Mua sắm trang phục ngành Quản lý thị trường năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm trang phục ngành Quản lý thị trường năm 2015;
  • Thuộc Dự án: Mua sắm trang phục ngành;
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2015;
  • Bên mời thầu: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 27/08/2015 đến 08 giờ 30 ngày 04/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;
  • Điện thoại: 0219 3868 836; Fax: 0219 3868732;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 30 ngày 04/09/2015.