Mời chào hàng: Xây lắp, Cải tạo Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu, xã Nguyên Khê

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Tiểu hpc Lê Hữu Tựu

– Địa chỉ: huyện Đông Anh, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 043.9680926; Fax: 043.9680926.

2. Tên dự án: Cải tạo Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu, xã Nguyên Khê

4. Chủ đầu tư: Trường Tiểu hpc Lê Hữu Tựu

5. Tên gói thầu: Xây lắp

(Gói thầu chỉ dành riêng cho Nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Xây lắp (gói thầu chỉ dành riêng cho Nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Cải tạo Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu, xã Nguyên Khê;
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện;
  • Bên mời thầu: Trường Tiểu hpc Lê Hữu Tựu;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 27/08/2015 đến 16 giờ 00 ngày 03/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trường Tiểu học Lê Hũu Tựu, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: 043.9680926; Fax: 043.9680926
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 03/09/2015.