Mời Thầu: Xây dựng, cải tạo sân vận động Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

– Địa chỉ: xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Cải tạo sân vận động Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

4. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Xây dựng

(Gói thầu dành cho các doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 1: Xây dựng (gói thầu dành cho các doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Cải tạo sân vận động Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I;
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp;
  • Bên mời thầu: Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 27/08/2015 đến 07 giờ 30 ngày 07/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 30 ngày 07/09/2015.