Mời Thầu: Mua sắm 13 xe ô tô xi téc chở xăng dầu và 02 đầu kéo

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội

– Địa chỉ: số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 36559040.

2. Tên dự án: Mua sắm 13 xe ô tô xi téc chở xăng dầu và 02 đầu kéo

4. Chủ đầu tư: Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội

5. Tên gói thầu: Mua sắm 13 xe ô tô xi téc chở xăng dầu và 02 đầu kéo

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm 13 xe ô tô xi téc chở xăng dầu và 02 đầu kéo;
  • Thuộc Dự án: Mua sắm 13 xe ô tô xi téc chở xăng dầu và 02 đầu kéo;
  • Nguồn vốn: vốn tự có, vốn vay;
  • Bên mời thầu: Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 27/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 16/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Thương mại, Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội, số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 36559040;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 16/09/2015.