Mời chào hàng: Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chi Cục Phát triển nông thôn Hà Nội

– Địa chỉ:

Điện thoại/Fax: (04) 62956472.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Chi Cục Phát triển nông thôn Hà Nội

5. Tên gói thầu: Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2015;
  • Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hà Nội năm 2015;
  • Bên mời thầu: Chi Cục Phát triển nông thôn Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 27/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 04/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, số 73 phố Lê Hồng Phong, quận Hà Dông, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại/Fax: (04) 62956472;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 04/09/2015.