Mời chào hàng: Mua giống cá, tôm giống thả trong Vịnh Bắc Bộ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng cục Thủy sản

– Địa chỉ: phòng 208 nhà B1, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 04-37715082.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Thủy sản

5. Tên gói thầu:

Gói thầu số 2: Mua giống cá, tôm giống thả trong Vịnh Bắc Bộ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu số 2: Mua giống cá, tôm giống thả trong Vịnh Bắc Bộ;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;
  • Bên mời thầu: Tổng cục Thủy sản;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 28/08/2015 đến 08 giờ 30 ngày 05/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Tổng cục Thủy sản (Vụ Khai thác thủy sản), phòng 208 nhà B1, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: 04-37715082;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 30 ngày 05/09/2015.