Mời chào hàng: Thi công xây lắp và thiết bị công trình trụ sở Đồn Công an Sông Vàng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an tỉnh Quảng Nam

– Địa chỉ: 19 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

–  Điện thoại: (05103) 860492; Fax: (05103) 860492.

2. Tên dự án: Cơ sở  làm việc Đồn CA Sông Vàng thuộc Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

4. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Quảng Nam

5. Tên gói thầu: Thi công xây lắp và thiết bị công trình trụ sở Đồn Công an Sông Vàng thuộc Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam;

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Thi công xây lắp và thiết bị công trình trụ sở Đồn Công an Sông Vàng thuộc Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Cơ sở  làm việc Đồn CA Sông Vàng thuộc Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;
  • Bên mời thầu: Công an tỉnh Quảng Nam;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 28/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 09/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng làm việc Đội XDCB, phòng Hậu cần – Kỹ thuật, CA tỉnh Quảng Nam, 19 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;
  • Điện thoại: (05103) 860492; Fax: (05103) 860492;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 09/09/2015.