Mời Thầu: Mua sắm bộ đồ chơi ngoài trời, đồ dùng, thiết bị dạy học trường mầm non

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

– Địa chỉ: 02 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

–  Điện thoại: 0373.852.328; Fax 0373.850.236.

2. Tên dự án: Mua sắm bộ đồ chơi ngoài trời; bộ đồ chơi, đổ dùng, trang thiết bị dạy học tối thiểu cấp cho các trường mầm non năm 2015

4. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

5. Tên gói thầu:  Gói số 2:

Mua sắm bộ đồ chơi ngoài trời cấp cho các trường mầm non các huyện, thị xã, thành phố: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Thương Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Vinh Lộc, Thọ Xuân, Triệu Sơn;

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói số 2: Mua sắm bộ đồ chơi ngoài trời cấp cho các trường mầm non các huyện, thị xã, thành phố: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Thương Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Vinh Lộc, Thọ Xuân, Triệu Sơn;
  • Thuộc Dự án: Mua sắm bộ đồ chơi ngoài trời; bộ đồ chơi, đổ dùng, trang thiết bị dạy học tối thiểu cấp cho các trường mầm non năm 2015;
  • Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG giáo dục và đào tạo năm 2015;
  • Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 28/08/2015 đến 11 giờ 00 ngày 11/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, 02 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0373.852.328; Fax 0373.850.236;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 11 giờ 00 ngày 11/09/2015.