Mời Thầu: Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

– Địa chỉ: Số 18, đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

– Điện thoại:0510.3810419; 0510.3834679; 0510.3828538.   Fax: 0510.3852354;

 E-mail:sangsoil@yahoo.com.vn ;quocviettnmt@gmail.com ; quanglanhtnmt@gmail.com.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô thích hợp):

   –  Dự án quan trọng quốc gia:                  – Dự án thuộc nhóm A:

   –  Dự án thuộc nhóm B:                            – Dự án nhóm C:

   –  Dự án liên danh  :                                  – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

                                                               – Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên Bên mời thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

– Tên gói thầu: Lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh Quảng Nam.

– Tên dự án: Dự án đầu tư Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ, ngày 01 tháng 9 năm 2015 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam; số 18, đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0510.3810419, 0510.3834679; 0510.3828538; Fax: 0510.3852354.

– Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam; số 18, đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 9 năm 2015.

– Bảo đảm dự thầu: Không.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 21 tháng 9 năm 2015, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam; số 18, đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.