Mời chào hàng: Hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc phục vụ sản xuất cho các hộ nghèo năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

– Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0223.848.436           Fax: 0223.847.292

– Mail: tranvanlinhtb@gmail.com

2. Tên dự án: Hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc phục vụ sản xuất cho các hộ nghèo năm 2015 theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc phục vụ sản xuất cho các hộ nghèo năm 2015 theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

– Tên bên mời thầu: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Tên gói thầu: Hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc phục vụ sản xuất cho các hộ nghèo năm 2015 theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

– Tên dự án: Hỗ trợ cho các hộ nghèo năm 2015 theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

– Nguồn vốn: Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo năm 2015 theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hành cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ ngày 04/9/2015 đến trước 8h00 ngày 10/9/2015 (trong giờ hành chính).

 – Địa chỉ phát hành hố sơ yêu cầu: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

 – Điện thoại: 0223.848.436

– Địa chỉ nhận hồ đề xuất: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

– Bảo đảm dự thầu: 30.200.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu hai trăm nghìn đồng)

– Hồ sơ đề xuất được mở công khai: 8h30 (giờ Việt Nam),  ngày 10 tháng 9 năm 2015, Tại phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

          Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La kính mời đại diện các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh, gói thầu Hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc phục vụ sản xuất cho các hộ nghèo năm 2015 theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ./.