Mời chào hàng: Cung ứng máy móc, thiết bị hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

– Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0223.847.436           Fax: 0223. 847. 292

– Mail: tranvanlinhtb@gmail.com

2. Tên dự án: Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2015

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Cung ứng máy móc, thiết bị hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

– Tên bên mời thầu: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

– Tên gói thầu: Cung ứng máy móc, thiết bị hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2015

– Tên dự án: Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2015

– Nguồn vốn: Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2015

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hành cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ ngày 04/9/2015 đến trước 14h00 ngày 10/9/2015 (trong giờ hành chính)

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

– Điện thoại: 0223.847.436

– Địa chỉ nhận hồ đề xuất: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

– Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng)

– Hồ sơ đề xuất được mở công khai: 14h30 (giờ Việt Nam),  ngày 10 tháng 9 năm 2015, Tại phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

        Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La kính mời đại diện các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh, gói thầu: Cung ứng máy móc, thiết bị hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2015./.