Mời Thầu: Xây lắp công trình đoạn Km3 – Km9+312 đường giao thông 108 Chiềng Bôm

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu

– Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Điện Thoại: 022.3847.636.      Fax: 022.3847.292       

– E-mail: huyenthuanchau@gmail.com

2. Tên dự án: Đường giao thông 108 Chiềng Bôm – Mường Chanh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B

4. Tên Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu xây lắp công trình đoạn Km3 – Km9+312 thuộc dự án đường giao thông 108 Chiềng Bôm – Mường Chanh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu.

– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình đoạn Km3 – Km9+312 thuộc dự án đường giao thông 108 Chiềng Bôm – Mường Chanh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Tên dự án: Đường giao thông 108 Chiềng Bôm – Mường Chanh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Nguồn vốn: Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và các nguồn vốn khác.

– Hình thức Đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2015, đến trước 08h00’, ngày 27 tháng 9 năm 2015.

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại: 022.3847.636                 Fax: 022.3847.292.

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

– Bảo đảm dự thầu: 227.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bẩy triệu đồng chẵn), hình thức bảo đảm dự thầu theo Luật Đấu thầu (bằng bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt).

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Thời điểm đóng thầu: 08h00’, ngày 27 tháng 9 năm 2015.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 08h30’ (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 9 năm 2015 tại Phòng họp số 2 – Trung tâm hành chính, chính trị huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

        Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.