Mời Thầu: Mua sắm máy chủ và trang bị nghiệp vụ Ngành thông tin KHQS

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Thông tin KHQS/BQP

– Địa chỉ: số 1B, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội;

–  Điện thoại: (069)696153; Fax: (04) 3835771.

2. Tên dự án: Mua sắm trang bị kỹ thuật Ngành thông tin khoa học quân sự năm 2015

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin KHQS/BQP

5. Tên gói thầu: Gói 1: Mua sắm máy chủ và trang bị nghiệp vụ Ngành thông tin KHQS

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • i thu: Gói 1: Mua sắm máy chủ và trang bị nghiệp vụ Ngành thông tin KHQS
  • Thuc Dự án: Mua sắm trang bị kỹ thuật Ngành thông tin khoa học quân sự năm 2015
  • Nguồn vn: NSQPTX năm 2015
  • Bên mi thu: Trung tâm Thông tin KHQS/BQP
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 01/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 16/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trung tâm Thông tin KHQS/BQP, số 1B, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại: (069)696153; Fax: (04) 3835771
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thi đim đóng thu: 08 giờ 00 ngày 16/09/2015.