Mời Thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phẩn Cấp nước Tân Hòa

– Địa chỉ: số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: 08-39.557.709 – 39.555.840/máy lẻ 121;  Fax: (08) 39.557.977.

2. Tên dự án: Tăng áp và hoàn thiện mạng lưới cấp nước khu vực Phường Tân Quý, Phường Phú Thạnh, quận Tân Phú

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phẩn Cấp nước Tân Hòa

5. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng;
  • Thuc Dự án: Tăng áp và hoàn thiện mạng lưới cấp nước khu vực Phường Tân Quý, Phường Phú Thạnh, quận Tân Phú;
  • Nguồn vn: vốn kinh doanh của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;
  • Bên mi thu: Công ty cổ phẩn Cấp nước Tân Hòa;
  • Hình thc la chn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 31/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 10/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban Quản lý Dự án – Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa, số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh;
  • Điện thoại: 08-39.557.709 – 39.555.840/máy lẻ 121;  Fax: (08) 39.557.977;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thi đim đóng thu: 09 giờ 00 ngày 10/09/2015.