Mời Thầu: San nền, cổng tường rào Nhà làm việc cơ quan huyện Thuận Thành

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND huyện Thuận Thành

– Địa chỉ: thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

Điện thoại/Fax: (0241) 3873009.

2. Tên dự án: Nhà làm việc cơ quan huyện Thuận Thành

4. Chủ đầu tư: UBND huyện Thuận Thành

5. Tên gói thầu: San nền, cổng tường rào

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • i thu: San nền, cổng tường rào (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuc Dự án: Nhà làm việc cơ quan huyện Thuận Thành;
  • Nguồn vn: NSNN, vốn đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng CSHT và các nguồn vốn khác (nếu có);
  • Bên mời thầu: UBND huyện Thuận Thành;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 29/08/2015 đến 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: BQL các dự án xây dựng huyện Thuận Thành, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;
  • Điện thoại/Fax: (0241) 3873009;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thi đim đóng thu: 08 giờ 00 ngày 10/09/2015.