Mời Thầu: Xây dựng nhà hội trường xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Vĩnh Tân

– Địa chỉ: UBND xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Công trình: Công sở xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Lộc – Hạng mục: Nhà hội trường

4. Chủ đầu tư: UBND xã Vĩnh Tân

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: xây dựng công trình: Công sở xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Lộc – Hạng mục: Nhà hội trường

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Gói thầu số 02: xây dựng công trình: Công sở xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Lộc – Hạng mục: Nhà hội trường (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuc Dự án: Công trình: Công sở xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Lộc – Hạng mục: Nhà hội trường;
  • Nguồn vn: vốn ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác;
  • Bên mi thu: UBND xã Vĩnh Tân;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thấu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 29/08/2015 đến 14 giờ 30 ngày 08/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: UBND xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thi đim đóng thu: 14 giờ 30 ngày 08/09/2015.