Mời Thầu: Thi công xây dựng Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tinh Kon Tum

– Địa chỉ: số 294 – đường Bà Triệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

–  Điện thoại:  0603 863 354.

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

4. Chủ đầu tư: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tinh Kon Tum

5. Tên gói thầu: Thi công xây dựng Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum; Hạng mục: Xây dựng trụ sở làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

 • Gói thu: Thi công xây dựng Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum; Hạng mục: Xây dựng trụ sở làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
 • Thuc Dự án: Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum;
 • Hạng mục: Xây dựng trụ sở làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ;
 • Nguồn vn: Vốn khấu hao của Ngành năm 2015;
 • Bên mi thu: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tinh Kon Tum;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 01/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 15/09/2015 (trong giờ hành chính);
 • Địa điểm: Tại Văn phòng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Kon Tum, số 294 – đường Bà Triệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
 • Điện thoại: 0603 863 354;
 • Giá bán: 1.500.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng);
 • Thi đim đóng thu: 08 giờ 00 ngày 15/09/2015.