Mời chào hàng: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, xây mới nhà làm việc 4 phòng, xây dựng khuôn viên hàng rào, sân, san nền

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Ba Đồn

– Địa chỉ: 21 Lý Thuờng Kiệt, phương Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

–  Điện thoại:  (052) 3512408.

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Ba Đồn; Hạng mục: cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, xây mới nhà làm việc 4 phòng, xây dựng khuôn viên hàng rào, sân, san nền

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Ba Đồn

5. Tên gói thầu: Xây lắp hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, xây mới nhà làm việc 4 phòng, xây dựng khuôn viên hàng rào, sân, san nền

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thu: Xây lắp hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, xây mới nhà làm việc 4 phòng, xây dựng khuôn viên hàng rào, sân, san nền (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuc Dự án: Trụ sở làm việc Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Ba Đồn; Hạng mục: cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, xây mới nhà làm việc 4 phòng, xây dựng khuôn viên hàng rào, sân, san nền;
  • Nguồn vn: Ngân sách thị xã và các nguồn vốn hợp pháp khác;
  • Bên mi thu: Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Ba Đồn;
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 31/08/2015 đến 08 giờ 00 ngày 08/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Ba Đồn, 21 Lý Thuờng Kiệt, phương Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;
  • Điện thoại: (052) 3512408;
  • Giá bán. 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hn cui nhn HSĐX: 08 giờ 00 ngày 08/09/2015.