Mời Thầu: Xây lắp Công trình Trường mẫu giáo Hiếu Nhơn

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

– Địa chỉ: khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long;

–  Điện thoại: 0703.870279.

2. Tên dự án: Trường mẫu giáo Hiếu Nhơn

4. Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

5. Tên gói thầu: Xây lắp gói số 1: Công trình Trường mẫu giáo Hiếu Nhơn

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Xây lắp gói số 1: Công trình Trường mẫu giáo Hiếu Nhơn;
  • Thuc Dự án: Trường mẫu giáo Hiếu Nhơn;
  • Nguồn vn: Ngân sách nhà nước;
  • Bên mi thu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 29/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 11/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban quản lý các dự án XDCB huyện Vũng Liêm, khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long;
  • Điện thoại: 0703.870279;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thi đim đóng thu: 09 giờ 00 ngày 11/09/2015.