Mời chào hàng: Thi công xây dựng công trình và chi phí lán trại, nhà tạm

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai

– Địa chỉ: thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: ĐTXĐ hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG01 – thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình và chi phí lán trại, nhà tạm

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thu: Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình và chi phí lán trại, nhà tạm (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuc Dự án: ĐTXĐ hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG01 – thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội;
  • Nguồn vốn: Trích từ nguồn thu đấu giá đất ở;
  • Bên mi thu: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày31/08/2015 đến 14 giờ 00 ngày 08/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hn cui nhn HSĐX: 14 giờ 00 ngày 08/09/2015.