Mời chào hàng: Nâng cấp, sửa chữa Hồ chứa nước Hố Sâu

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Bình Sơn

– Địa chỉ: tổ dân phố 3, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

–  Điện thoại: 055.3850349, Fax: 055.3510455.

2. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa Hồ chứa nước Hố Sâu

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Bình Sơn

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 01 – Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa Hồ chứa nước Hố Sâu

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 01 – Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa Hồ chứa nước Hố Sâu (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Nâng cấp, sửa chữa Hồ chứa nước Hố Sâu;
  • Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện;
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Bình Sơn;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 00 ngày 31/08/2015 đến 08 giờ 00 ngày 08/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Bình Sơn, tổ dân phố 3, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;
  • Điện thoại: 055.3850349, Fax: 055.3510455;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 08/09/2015.