Mời chào hàng: Thi công công trình Xử lý khoảng cách pha – đất khoảng cột 24-25

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Truyền tải điện 1

– Địa chỉ: số 15 Cửa Bắc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 22132183; Fax: (04) 37150410.

2. Tên dự án: Sửa chữa lớn năm 2015

4. Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 1

5. Tên gói thầu: Gói thầu 42TC/SCL2015:

Thi công công trình “Xử lý khoảng cách pha – đất khoảng cột 24-25 thuộc khoảng néo 24-28 Đường dây 500kV Hòa Bình – Nho Quan”

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Gói thầu 42TC/SCL2015: Thi công công trình “Xử lý khoảng cách pha – đất khoảng cột 24-25 thuộc khoảng néo 24-28 Đường dây 500kV Hòa Bình – Nho Quan” (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Thuộc Dự án: Sửa chữa lớn năm 2015
  • Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2015
  • Bên mời thầu: Công ty Truyền tải điện 1
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 10 giờ 00 ngày 17/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng đầu tư xây dựng (P.212) – Công ty Truyền tải điện 1, số 15 Cửa Bắc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 22132183; Fax: (04) 37150410
  • Giá bán: o đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 10 giờ 00 ngày 17/09/2015.