Mời Thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị nguồn MANE năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 – viễn thông Hà Nội

– Địa chỉ: Phòng 201, nhà G số 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 0438.241902; Fax: 0438.241903.

2. Tên dự án: Trang bị nguồn, accu phục vụ mở rộng mạng MANE năm 2015

4. Chủ đầu tư:  Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 – viễn thông Hà Nội

5. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị nguồn MANE

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị nguồn MANE
  • Thuộc Dự án: Trang bị nguồn, accu phục vụ mở rộng mạng MANE năm 2015
  • Nguồn vốn: Đầu tư phân cấp tại VNPT Hà Nội
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 – viễn thông Hà Nội
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 11/09/2015 đến 09 giờ 30 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban quản lý các dự án công trình thông tin 1- VNPT Hà Nội, Phòng 201, nhà G số 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 0438.241902; Fax: 0438.241903
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 ngày 21/09/2015.