Mời Thầu: Trường tiểu học Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý các dự án huyện Na Rì

– Địa chỉ: thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;

–  Điện thoại: 0281.3884.045; Fax: 0281.3884.115.

2. Tên dự án: Trường tiểu học Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án huyện Na Rì

5. Tên gói thầu: Trường tiểu học Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Trường tiểu học Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Thuộc Dự án: Trường tiểu học Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
  • Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án huyện Na Rì
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý các dự án huyện Na Rì, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
  • Điện thoại: 0281.3884.045; Fax: 0281.3884.115
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 21/09/2015.