Mời Thầu: Trụ sở UBND xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA XDCB & hỗ trợ bồi thường di dân TĐC huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

– Địa chỉ: Khu 26 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu;

– Điện thoại/Fax: 0231.3787.130.

2. Tên dự án: Trụ sở UBND xã Nậm cẩn, huyện Tân Uyên

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA XDCB & hỗ trợ bồi thường di dân TĐC huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

5. Tên gói thầu: Trụ sở UBND xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên

(Gói thầu dành cho doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Trụ sở UBND xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên (gói thầu dành cho doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Thuộc Dự án: Trụ sở UBND xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên
  • Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác
  • Bên mời thầu: Ban QLDA XDCB & hỗ trợ bồi thường di dân TĐC huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng giờ trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 11/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 22/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban QLDA XDCB & Hỗ trợ bồi thường di dân TĐC huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, Khu 26 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
  • Điện thoại/Fax: 0231.3787.130
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 22/09/2015.