Mời Thầu: Mua sắm Thuốc quân y và thiết bị y tế

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng công ty Thành An-Công ty TNHH Một Thành viên

– Địa chỉ: số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 38572793; Fax: (04) 38573112.

2. Tên dự án: Mua sắm Thuốc quân y và thiết bị y tế

4. Chủ đầu tư: Tổng công ty Thành An-Công ty TNHH Một Thành viên

5. Tên gói thầu: Mua sắm Thuốc quân y và thiết bị y tế

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm Thuốc quân y và thiết bị y tế
  • Thuộc Dự án: Mua sắm Thuốc quân y và thiết bị y tế
  • Nguồn vốn: NSNN năm 2014-2015
  • Bên mời thầu: Tổng công ty Thành An-Công ty TNHH Một Thành viên
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 30 ngày 10/09/2015 đến 09 giờ 30 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Tổng công ty Thành An-Công ty TNHH Một Thành viên, số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 38572793; Fax: (04) 38573112
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thi điếm đóng thu: 09 giờ 30 ngày 21/09/2015.