Mời Thầu: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị của công trình Phòng giáo dục thể chất và phòng học bộ môn Trường tiểu học

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Anh

– Địa chỉ: C12 KDC Kênh Bàu, phường Xuân An, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

–  Điện thoại: 062.6262888; Fax: 062.6262888.

2. Tên dự án: Phòng giáo dục thể chất và phòng học bộ môn Trường tiểu học Tân Thuận 1, huyện Hàm Thuận Nam

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Anh

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị của công trình

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị của công trình
  • Thuộc Dự án: Phòng giáo dục thể chất và phòng học bộ môn Trường tiểu học Tân Thuận 1, huyện Hàm Thuận Nam
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  • Bên mời thầu: Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Anh
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Anh, C12 KDC Kênh Bàu, phường Xuân An, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Điện thoại: 062.6262888; Fax: 062.6262888
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 21/09/2015.