Mời Thầu: Cung cấp thiết bị phục vụ giám sát, quản lý điều hành thường xuyên

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Internet Việt Nam

– Địa chỉ: Tầng 10 – Trung tâm Internet Việt Nam, Tòa nhà Mitec, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 04. 35564944 máy lẻ 200 hoặc 202; Fax: 04. 37821462.

2. Tên dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Trung tâm Internet Việt Nam năm 2015

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Internet Việt Nam

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: “Cung cấp thiết bị phục vụ giám sát, quản lý điều hành thường xuyên”

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 1: “Cung cấp thiết bị phục vụ giám sát, quản lý điều hành thường xuyên”
  • Thuộc Dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Trung tâm Internet Việt Nam năm 2015
  • Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động năm 2015 của Trung tâm Internet Việt Nam
  • Bên mời thầu: Trung tâm Internet Việt Nam
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 09 giờ 30 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng kế toán tài chính – Tầng 10 – Trung tâm Internet Việt Nam, Tòa nhà Mitec, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 04. 35564944 máy lẻ 200 hoặc 202; Fax: 04. 37821462
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 ngày 21/09/2015.