Mời Thầu: Xây dựng nhà tắm Công ty than Hòn Gai

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Hòn Gai – TKV

– Địa chỉ: Số 169 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

–  Điện thoại: 033.3825 966; Fax: 0333.826 085.

2. Tên dự án: Khai thác xuống sâu dưới mức – 75 mỏ Bình Minh (Thành Công) – Công ty than Hòn Gai – TKV

4. Chủ đầu tư:  Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Hòn Gai – TKV

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 85: Xây dựng nhà tắm

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 85: Xây dựng nhà tắm;
  • Thuộc Dự án: Khai thác xuống sâu dưới mức – 75 mỏ Bình Minh (Thành Công) – Công ty than Hòn Gai – TKV;
  • Nguồn vồn: Vay thương mại và các nguồn huy động khác của Công ty;
  • Bên mời thầu: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Hòn Gai – TKV;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 25/09/2015 (trong giò hành chính);
  • Địa điểm: Phòng ĐT-MT – Công ty than Hòn Gai – TKV, Số 169 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
  • Điện thoại: 033.3825 966; Fax: 0333.826 085;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 25/09/2015.