Mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt phần hệ thống cửa

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Lưới điện cao thế miền Trung

– Địa chỉ: 81-89 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng;

–  Điện thoại:  (0511) 3616249; Fax: (0511) 2222110.

2. Tên dự án: Nhà máy thủy điện A Roàng, tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Chủ đầu tư: Công ty Lưới điện cao thế miền Trung

5. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt phần hệ thống cửa

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt phần hệ thống cửa;
  • Thuộc Dự án: Nhà máy thủy điện A Roàng, tỉnh Thừa Thiên Huế;
  • Nguồn vốn: vốn khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực miền Trung;
  • Bên mời thầu: Công ty Lưới điện cao thế miền Trung;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 17/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Quản lý đầu tư – Công ty Lưới điện cao thế miền Trung, 81-89 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng;
  • Điện thoại: (0511) 3616249; Fax: (0511) 2222110;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 17/09/2015.