Mời chào hàng: May sắm trang phục và mua nón bảo hiểm năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh

– Địa chỉ: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh, Tân Phú, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh

–  Điện thoại:  0393.890652.

2. Tên dự án: May sắm trang phục và mua nón bảo hiểm năm 2015

4. Chủ đầu tư: Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh

5. Tên gói thầu: May sắm trang phục và mua nón bảo hiểm năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: May sắm trang phục và mua nón bảo hiểm năm 2015;
  • Thuộc Dự án: May sắm trang phục và mua nón bảo hiểm năm 2015;
  • Nguồn vốn: Ngân sách trung ương;
  • Bên mời thầu: Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30 ngày 14/09/2015 đến 07 giờ 30 ngày 25/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh, Tân Phú, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh;
  • Điện thoại: 0393.890652;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 07 giờ 30 ngày 25/09/2015.