Mời Thầu: Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết đồi Nậm Cáy

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Phòng Quản lý đô thị huyện Bắc Hà

– Địa chỉ: tổ dân phố Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

–  Điện thoại: 0203.880.163.

2. Tên dự án: Quy hoạch chi tiết đồi Nậm Cáy, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà

4. Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị huyện Bắc Hà

5. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết đồi Nậm Cáy, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết đồi Nậm Cáy, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà;
  • Thuộc Dự án: Quy hoạch chi tiết đồi Nậm Cáy, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà;
  • Nguồn vốn: vốn ngân sách + vốn khác;
  • Bên mời thấu: Phòng Quản lý đô thị huyện Bắc Hà;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 30 ngày 10/09/2015 đến 09 giờ 30 ngày 30/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Quản lý đô thị huyện Bắc Hà, tổ dân phố Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;
  • Điện thoại: 0203.880.163;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 ngày 30/09/2015.