Mời Thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

– Địa chỉ: đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

–  Điện thoại: 0253.810187.

2. Tên dự án: Nhà nghỉ Nhà khách A1 – Văn phòng UBND tỉnh

4. Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

5. Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị;
  • Thuộc Dự án: Nhà nghỉ Nhà khách A1 – Văn phòng UBND tỉnh;
  • Nguồn vốn: Ngân sách địa phương;
  • Bên mời thầu: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 30/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;
  • Điện thoại: 0253.810187;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 30/09/2015.