Mời Thầu: Hệ thống thang máy

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum

– Địa chỉ: số 258A Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

– Điện thoại/Fax: (060) 3866261.

2. Tên dự án: Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum

4. Chủ đầu tư: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum

5. Tên gói thầu: Hệ thống thang máy

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Hệ thống thang máy;
  • Thuộc Dự án: Nhà làm việc và Trung tâm sản xuất chương trình thuộc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;
  • Bên mời thầu: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Văn phòng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Kon Tum, số 258A Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
  • Điện thoại/Fax: (060) 3866261;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 21/09/2015.