Mời Thầu: Xây lắp công trình Đập thôn 3-1 xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

– Địa chỉ: 227 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Đập thôn 3-1 xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

5. Tên gói thầu: Xây lắp công trình

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây lắp công trình
  • Thuộc Dự án: Đập thôn 3-1 xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
  • Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
  • Bên mời thầu: Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 25/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, 227 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 25/09/2015.