Mời chào hàng: Mua xe ô tô tải chuyên dùng cho Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Đoàn Nghệ thuật cải lương Bến Tre

– Địa chỉ: số 610B, Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

–  Điện thoại: (075) 3824342.

2. Tên dự án: Mua xe ô tô tải chuyên dùng cho Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre

4. Chủ đầu tư: Đoàn Nghệ thuật cải lương Bến Tre

5. Tên gói thầu: Mua xe ô tô tải chuyên dùng cho Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua xe ô tô tải chuyên dùng cho Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre
  • Thuộc Dự án: Mua xe ô tô tải chuyên dùng cho Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre
  • Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2015
  • Bên mời thầu: Đoàn Nghệ thuật cải lương Bến Tre
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 00 ngày 11/09/2015 đến 14 giờ 00 ngày 18/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre, số 610B, Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
  • Điện thoại: (075) 3824342
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 18/09/2015.